GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Varmt i huset med bioenergi!

8/11 2016 Korsbygården, Lärbro

9/11 2016 Hembygdsgården, Vall

10/11 2016 Hemsegården, Hemse

15:00-18:00 och 18:00-21:00

bild flyer varmtihuset med bioenergi